Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Szolgáltató: BPD Group Kft. székhelye: 2200 Monor Dózsa György utca 3, adószáma: 22936671-1-13, email: info@karpatagri.hu, telefonszám: 20-450-1006, mint adatkezelő, a www.karpatagri.hu weboldal tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri a Szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására és kötelezi magát arra, hogy a változtatásokról tájékoztatja az érintetteket.
 3. Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
 4. A Szabályzatban használt fogalmak – így különösen
 • az érintett,
 • a személyes adat,
 • a hozzájárulás,
 • az adatkezelő,
 • az adatkezelés,

tartalma – eltérő rendelkezés hiányában – megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Értelmező rendelkezéseiben foglalt fogalmak tartalmával.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: BPD Group Kft.

Székhely és levelezési cím: 2200 Monor, Dózsa György utca 3.

Telefonszám: 20-450-1006

E-mail cím: info@karpatagri.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: Folyamatban

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA
 • Az adatkezelésre a karpatagri.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, különböző adatlapok kitöltése, vagy a kérdéses adatokra vonatkozó egyéb önkéntes nyilatkozatával adja meg.
 • Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, melynek része a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás és tájékoztatás, a felhasználó azonosítása, hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik erre a szolgáltatásra feliratkoztak, valamint a promóciós játékokban való részvétel és a játék nyertesinek értesítése.
 • A rögzítésre került adatok célja a szolgáltatások nyújtásának biztosításához belső statisztika készítése, a technikai háttér- és ezzel együtt a felhasználói élmény fokozása, fejlesztése valamint a felhasználók jogainak védelme. A Weboldal felhasználóiról készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag a felhasználó személyére vonatkozó információtól megfosztva szolgáltathat olyan formában, amelyből a felhasználó adataira következtetni nem lehet.
 • A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel, kivéve, ha erről a felhasználó és Szolgáltató külön megállapodást köt.
 • A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért a felhasználó felel. Felhasználó az e-mail címének megadásával egy időben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást, így az erről az e-mail címről történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 • Ha jogszabály hatóság vagy bíróság számára kötelező adatszolgáltatásra kötelezi a Szolgáltatót, az adatszolgáltatás a felhasználó beleegyezése nélkül történik meg.
 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

Szolgáltató a következő adatokat rögzíti:

 • regisztráció dátuma,
 • utolsó bejelentkezés dátuma,
 • url,
 • a felhasználói IP cím,
 • a böngészőre vonatkozó adatok,
 • a meglátogatott oldalak címe,
 • valamint e-mail cím
  • A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében Szolgáltató a felhasználó számítógépén felhasználó hozzájárulása esetén kis adatcsomagot, cookie-t helyezhet el. Ezek nemkívánatosság esetén törölhetőek, illetőleg a böngészőben letilthatóak.
 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE
 • A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart.
 • A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.
 • Az előző pont szerinti rendelkezés nem érinti a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
 • Az adatokat Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 • A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e fejezetben megadott elérhetőségek útján.
 • Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 • A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
 • A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) és bíróság előtt érvényesítheti jogait.
 • Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 • Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
 • Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén – nem felel.
 • Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 • Felhasználó az oldal további használatával igazolja, hogy az Adatkezelési Szabályzatot elolvasta és elfogadta.

Budapest, 2017